Babice

БАБИЧІ (pol. Babice) – do 1947 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie przemyskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1180 mieszkańców, z których 370 było Ukraińcami (w tym 170 polskojęzycznymi), 770 Polakami, 40 Żydami [Kubijowicz, 111].

HISTORIA
[w opracowaniu]

DOKUMENTY
1951 styczeń 21, Przemyśl – Fragment protokołu przesłuchania Józefa Szpiecha
Słyszałem również o morderstwie ukraińskiego księdza Sembratowicza N. [imię księdza Anatol – B.H.] Było to w Babicach [23 lutego 1945 r.], w jakim czasie, tego nie wiem, w każdym razie przed morderstwem księdza Demiańczyka. Wiem, że Sembratowicz początkowo zamieszkiwał w Bachowie, zaś następnie przeniósł sie do Babic. Nie wiem, kogo jeszcze zamordowali wówczas, lecz zdaje mi się, że został zastrzelony tylko sam ksiądz Sembratowicz. Jak wiem, to ksiądz Sembratowicz również żył z ludnością polska dobrze i był bezstronny tak dla jednych, jak i drugich. Ludność ukraińska z gromady Skopów, jak i gromad sąsiednich, mówiła, że morderstwa tego dokonali Polacy.
[…] Słyszałem, że były urządzane jakieś akcje na gromady Bachów i inne, kto je dokonywał, tego nie wiem. Wyłącznie Ukraińcy mówili, że dokonywali to Polacy, a uzasadniam to tym, że faktycznie polegało to na prawdzie, ponieważ w toku tych akcji byli mordowani Ukraińcy, co jest fakt, że Ukraińcy nie napadali na wioski ukraińskie i mordowali. […]
Oryginał, maszynopis. IPN-Rz-050/1914, Akta śledcze p-ko Skrabut Bronisław, k. 11.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2005 r.

CERKIEW
Świątynia greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia NMP, z 1840 r., przebudowana w 1880 r.


CMENTARZ
Nowy, założony w połowie XIX w. Wcześniejszy, być może staroukraiński, znajdował się na terenie grodziska zwanego potem Stupnica. Wg Saładiaka [228] miejsce po grodzisku zajmuje obecnie cmentarz rzymskokatolicki.
Cechy cywilizacyjne bizantyjsko-ruskie reprezentowane b. słabo. Zachowane napisy łacińskie na kilku nagrobkach. Pozostałości murowanej kaplicy, być może greckokatolickiej.