header
  • IDEA PROJEKTU

Projekt Apokryf Ruski oraz strona internetowa o identycznej nazwie powstały w 2010 r. w oparciu o idee Nauki Otwartej oraz Otwartego Dostępu, zakładające możliwie największy dostęp do danych przeznaczonych do celów naukowych. Stanowi domenę publiczną jako zespół Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Jest przedsięwzięciem całkowicie niekomercyjnym i niedochodowym.

  • CEL PROJEKTU

Celem projektu Apokryf Ruski jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, szczególnie naukowcom i studentom, materiałów o kulturze ukraińskiej oraz historii Ukraińców (Rusinów) w zachodniej części ukraińskiego areału etnicznego, usytuowanego na styku z Polakami i kulturą polską. Celem o szczególnym znaczeniu jest umożliwienie naukowcom z Polski i Ukrainy szybkiego i sprofilowanego dostępu do najlepszych artykułów naukowych na temat historii i kultury obu krajów.

  • GEOGRAFIA KULTUROWA PROJEKTU

W ujęciu terytorialnym projekt Apokryf Ruski zlokalizowany jest na terenie regionów etnograficznych takich jak Bojkowszczyzna, Chełmszczyzna, Łemkowszczyzna, Nadsanie i Podlasie, a także terytoriach z nią związanych w następstwie ruchu ludności: Ukrainą zachodnia, wschodnią Słowacją, zachodnimi ziemiami Polski.

  • ZAKRES HISTORYCZNY

W ujęciu czasowym Apokryf Ruski obejmuje okres od 1772 r., w którym wraz z pierwszym rozbiorem Rzeczpospolitej nastąpiła zasadnicza zmiana nie tylko politycznych warunków istnienia zachodniej części społeczności ruskiej (ukraińskiej). W zależności od dostępu do danych archiwalnych i naukowych proporcje ilościowe udostępnianych informacji z różnych okresów i zagadnień historycznych mogą być odmienne.

  • ZBIORY

Zasób materiałowy Apokryfu Ruskiego opiera się na różnorodnych źródłach o różnym stopniu przetworzenia. Najważniejsze są oryginalne, publikowane po raz pierwszy i nieprzetworzone materiały źródłowe: dokumenty, fotografie, rękopisy, zapisy dźwiękowe i wizualne. Mają one umożliwić dostęp do materiałów, które mogą być następnie bez ograniczeń przetwarzane przez zainteresowane osoby. Jeśli materiały Apokryfu Ruskiego spotkałoby życzliwe zainteresowanie ze strony naukowców i studentów, to oznaczałoby to osiągnięcie jednego z jego podstawowych celów.

  • WSPÓŁPRACA

Projekt jest otwarty. Zakłada współpracę z różnymi osobami, instytucjami i organizacjami popierającymi jego cel. Szczególnie potrzebne jest wsparcie w postaci przekazywania do opublikowania w Apokryfie Ruskim oryginalnych materiałów, a także pomoc finansowa na ich opracowanie i udostępnienie.

  • DOBRE PRAKTYKI

Mile widzianą i dobrą praktyką jest publikacja w przypisach i bibliografiach danych o Apokryfie Ruskim przez osoby, które skorzystały z umieszczonych tu materiałów i informacji, jeśli nie są to informacje wtórne, zaczerpnięte z opublikowanych wcześniej wydań książkowych lub prasowych itp.

  • O MNIE

Urodziłem się w 1964 r. w Morągu. W 1990 r. otrzymałem dyplom ukończenia filologii ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 r. mieszkam w Przemyślu. Interesują mnie rozumiane zgodnie ze współczesną antropologią kulturową losy ukraińskiej (bizantyjsko-ruskiej) kultury materialnej w Polsce po 1772 r., stosunki ukraińsko-polskie w XIX-XX w., sytuacja dziedzictwa materialnego kultury ukraińskiej w południowo-wschodniej Polsce po 1944 r.

Bogdan Huk