Wola Sękowa

СЕНЬКОВА ВОЛЯ (pol. Wola Sękowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 1270 osób. Z pośród nich 1080 było narodowości ukraińskiej, 180 polskiej, 10 żydowskiej [Kubijowycz, 75]. Polska nazwa „Wola Sękowa” to wynik błędnego odczytania jak „sęk” ukraińskiego imienia „Seńko”.

HISTORIA
WIEK XX
Według dokumentów oficjalnych w okresie 28 kwietnia – 7 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Woli Sękowej 104 osoby narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 11 Polaków [Akcja „Wisła” 2012, 1050]. Ilość Polaków wskazana w dokumentacji akcji „Wisła” nie odpowiada ich ilości ze statystyki W. Kubijowicza.
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKWISKO
Miejsc po drewnianej cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła, zbudowanej w 1864 r., zniszczonej przez rozbiórkę w 1968 r.


DZWONNICA

KAPLICZKI

KRZYŻ przydrożny

CMENTARZ przycerkiewny

Inne

Upamiętnienia


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi WOLA SĘKOWA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села СЕНЬКОВА ВОЛЯ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.