Myscowa

МИСЦОВА (pol. Myscowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 1320 mieszkańców, z czego 1310 było Ukraińcami, 10 Polakami [Kubijowycz, 39].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2012 r.

HISTORIA
Dnia 27 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Myscowej 60 mieszkańców, obywateli polskich narodowości ukraińskiej. We wsi pozostało 211 osób uznanych lub deklarujących narodowość polską, a także 10 Ukraińców lub osób o mieszanym pochodzeniu narodowy [Akcja „Wisła”, 1038]. [ W tym wydaniu na str. 679 w przypisie nr 2 do dokumentu nr 272 E. Misiło błędnie podał, że Michał Fedak ps. „Smyrny” pochodził z Myscowej lub Hyrowej, gdyż ten członek podziemia ukraińskiego pochodził z Ropianki koło Olchowca.

CERKIEW
Fotografia nr 085 pokazuje miejsce po furtce w murku okalającym cerkiew, przez którą z budynku parochialnego do cerkwi przechodził paroch. Pozostałości gospodarstwa pokazuje fotografia nr 086.


CMENTARZ
Cmentarz znajduje się na wzgórzu za cerkwią. Prowadzi ku niemu utwardzona ścieżka.

Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi MYSCOWA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села МИСЦОВА на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.