Lipiny Górne

ЛИПИНИ ГОРІШНІ (pol. Lipiny Górne) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie biłgorajskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 217 Ukraińców, 1358 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 175].

HISTORIA

W sprawozdaniu UCK z Lublina z 10 kwietnia 1944 roku informowano: We wsi Lipowce [chodzi o Lipiny – B.H.] bandy polskie mordują ludność ukraińską – codziennie kilka osób [Wid deportaciji…, t. III, 599]. Potwierdzeniem wcześniejszego mordu jest napis na mogile Julianny Paszko: Przeżyła lat 18. Padła od kuli Dnia 1 IV 1943 r.

Brak danych i deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 i deportacji z 1947 r. o kryptonimie „Wisła”. Być może cała ludność prawosławna Lipin po 1944 roku zmieniła wyznanie na rzymskokatolickie.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z sierpnia 2020 roku.

CERKIEW

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Dymitra, zbudowana w 1872 roku. Wcześniej, w 1714 roku spłonęła i została odnowiona w 1754 roku najdawniejsza świątynia, po czym w 1798 wzniesiono nową. Pierwsza cerkiew, jak utrzymuje Iwan Ohijenko, wzmiankowana była w XIV wieku. W 1919 roku władze kościelne przemocą zajęły cerkiew i przystosowały do kultu łacińskiego. W latach 1924-1928 prawosławni wierni modlili się w kaplicy, w 1936 roku zbudowali budynek modlitwy, który rząd RP zniszczył 19 lipca 1938 roku. W okresie GG w Lipinach odnowiono parafię prawosławną Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Po wojnie cerkiew została w 1983 roku przebudowana [Słobodian 2005, 260]. Inne opracowanie przytacza rok 1599 jako ten, kiedy po raz pierwszy wzmiankowano tę świątynie [Niedźwiedź 2003, 261].

CMENTARZ