Ciechania

ТИХАНЯ (pol. Ciechania) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. Według danych na 1939 r. mieszkało w niej 425 Ukraińców i 5 Polaków [Kubijowycz, 40].

HISTORIA

WIEK XX
Według „Szematyzmu AAŁ” z 1936 r. „W 1914 r. Austriacy spalili całą Ciechanię i Żydowskie. Pozostała jedynie cerkiew. W ogniu spłonęły niektóre dokumenty parafialne. Ze względu na to nie da się napisać historii parochii. W 1928 r. znaczna ilość parochian przeszła na schizmę, prawosławie. W 1929 r. zastrzelili dwaj bandyci z Krakowa, Zieliński i Kaczmarczyk, sprowadzeni przez parochiankę z Huty Polańskiej Marię Sowę, w celu rabunkowym byłego parocha Ciechani, św. pamięci ks. Danyiła Pyroha i jego córkę Marię” [Szematyzm AAł, 76-77].
Pod koniec 1944 r. Ciechania znalazła się w rejonie walk o przełęcz dukielską prowadzonych między atakująca Armią Czerwoną i broniącym się Wehrmachtem. Uległy wtedy zupełnemu zniszczeniu zabudowania wsi. Pociągnęło to za sobą wiosna 1945 r. decyzję ciechańskch Rusnaków o wyjeździe do Ukraińśkiej SRR w ramach umowy międzyrządowej z września 1944 r. między PKWN a rządem USRR.
Jednak mieszkańcy wsi nie figurują w statystykach państwa polskiego dotyczących zarówno deportacji do Ukraińskiej SRR, jak akcji „Wisła”. W monografii Jana Pisulińskiego jest wzmianka o pojedynczych rodzinach z Ciechani, które wyjechały w kwietniu 1945 r. na Ukrainę radziecką, a także o licznych nieporozumieniach między polską a ukraińską komisją przesiedleńczą [Pisuliński, 284], co mogło skutkować brakami w ewidencji przesiedleńczej.
Wydanie II zbioru dokumentów pod red. E. Misiły Akcja Wisła. Dokumenty i materiały (Warszawa 2012) nie rejestruje najmniejszej wzmianki o Ciechani.
Historia parafii
Metryki parochii greckokatolickiej w Ciechani prowadzone były od 1878 r. [Szematyzm AAł, 77].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja, drewnianej, z 1790 r. [Saładiak, 79], zniszczonej w nieznanych okolicznościach (rozebrana przez ludność polską) po kwietniu 1945 r., kiedy Ciechania przestała istnieć jako wieś.


CMENTARZ I
Cmentarz przycerkiewny.

CMENTARZ II
Cmentarz ten znajduje się około 20-30 metrów nad cmentarzem przycerkiewnym.

Krajobraz po wsi Ciechania
Galeria przedstawia teren byłej wsi od strony Żydowskiego.


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi CIECHANIA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ТИХАНЯ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.