Hostynne

ГОСТИННЕ (pol. Hostynne) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 569 Ukraińców, 61 Polaków; na Kolonii Hostynne: 595 Polaków, 4 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 401].

CERKIEW i cmentarz przycerkiewny
Budowa istniejącej do dziś cerkwi hostyńskiej zaczęła się 6 maja 1889 r. Być może stoi na miejscu drewnianej świątyni z XVIII w. Budowa została ukończona w 1890 r. W 1927 r. do parafii należało 4351 osób. Długoletnim parochem w latach międzywojennych był ks. Jan Kotorowicz, aktywny także na niwie ukraińskiego życia narodowego. Po deportacji ludności ukraińskiej do Ukraińskiej SRR cerkiew w 1946 r. przejęta została na kościół rzymskokatolicki, którym jest także dziś. W 1949 r. utworzono w Hostynnem filię parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach. W 1964 r. przedsięwzięty został remont, w wyniku którego usunięta została charakterystyczna dla stylu rosyjskiego kopuła nad nawą główną oraz nad dzwonnicą. Zamalowana lub usunięto także polichromie wewnątrz cerkwi. W. Słobodian podał, iż w 1919 r. cerkiew zamieniona została na kościół – przeczą temu informacje z monografii J.G.Pelicy.
Cmentarz przycerkiewny – to pozostałość starego cmentarza, istniejącego przed utworzeniem nowego, prawdopodobnie wraz z budową nowej cerkwi pod koniec XIX w. Nowy cmentarz został zniszczony po utworzeniu parafii rzymskokatolickiej w 1975 r. poprzez zrównanie z ziemią. Nagrobki prawosławne zostały zniszczone, oprócz, jak podaje D. Kawałko, jednego, z 1938 r.

Wykorzystano informacje własne z pobytu w Hostynnem w 2007 r. oraz dane z: Danuta Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków-Zamość 1994, s.287; Grzegorz Jacek Pelica, Kościół Prawosłąwny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin 2009, s. 224, 292, 417; Василь Слободян, Церкви Холмської єпархії, Львів 2005, s. 161-162.


Fotografie z sierpnia 2010 r.