Bonarówka

БОНАРІВКА (pol. Bonarówka) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie strzyżowskim. W 1939 r. liczyła 1150 mieszkańców, z czego 1135 było Ukraińcami, 5 Polakami, 5 rzymskimi katolikami posługującymi się językiem ukraińskim, 5 Żydami [Kubijowicz, 112].

HISTORIA
[w opracowaniu]

1936 sierpień, Lwów – Sprawozdanie sytuacyjne wojewody lwowskiego za miesiąc lipiec 1936
[…] Dnia 12 VII [1936 r. – B.H.] odbył się w Bonarówce staraniem Towarzystwa „Łuh” festyn ludowy połączony z popisami gimnastyczno-sportowymi członków Towarzystwa „Łuh”. Na festyn przybył poseł dr Trojan ze Stryja i wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienie o celach Towarzystwa „LuH”, zachęcając młodzież do zapisywania się do tej organizacji. W festynie wzięło udział około 180 osób spośród miejscowej ludności. […]
Oryginal, maszynopis. AAN, MSW sygn. 974/23, k. 135.
1948 styczeń 8, Rzeszów – Pismo rzeszowskiego starosty powiatowego Tadeusza Pietkiewicza dla Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie przekazywania majątku cerkiewnego na terenie powiatu
W wykonaniu zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego Wydział Społeczno-Polityczny w Rzeszowie w dnia 16 grudnia 1947 r. L.SPN.II/3/247 w sprawie nagłówkiem objętej zawiadamiam:
1. Na terenie powiatu rzeszowskiego pozostała […] cerkiew greckokatolicka w Bonarówce, gdzie wszelkie inne budynki zostały w okresie 1944 i 1945 r. rozebrane […].
Protokolarne przekazanie tychże cerkwi i budynków utworzonym parafiom rzymskokatolickim jeszcze nie nastąpiło, a nastąpi w bieżącym miesiącu. Po przekazaniu przedłożę odnośne protokoły /odpisy/ wraz ze szczegółowym sprawozdaniem.
Oryginał, maszynopis. APRz, UWRz 1944-1950, sygn. 497, k. 49.

STAN WSPÓŁCZESNY ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu, jeśli nie wskazano inaczej, z 2013 r.

CERKIEW
Pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy, zbudowana w 1841 r. Na stropach i ścianach polichromie Pawła Bogdańskiego; na stropie prezbiterium fryz wykonany w 1933 r. przez Pawła Zaporiżskiego, byłego żołnierza armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, mieszkającego w tym czasie Przemyślu.


Fotografie z lata 2007 r.

Miejsce po plebanii
Plebania stała po przeciwnej stronie dzisiejszej drogi, na przeciw cerkwi, po jej prawej stronie (patrząc od dołu w górę wsi).

KAPLICZKI
Galerie z fotografiami kapliczek umieszczane są w kolejności: od dolnej części wsi do górnej. Niektóre, w tym dwie ostatnie, nie są widoczne z drogi. Stoją w dolinie po prawej stronie końcowej części wioski.

Miejsce po nieistniejącej kapliczce.CMENTARZ

Fotografie z lata 2007 r.

Dawna ZABUDOWA i ślady po wsi
Domy sprzed deportacji bonarowian do Ukraińskiej SRR po II wojnie światowej. Miejsce po gospodarstwie, stara piwnica.